Van der Heijde Communicatie

Versterkt de professionele dialoog

Betrokken, creatieve en actiegerichte ontwerper, maker van de professionele dialoog. Scherpe denk- en tekstcoach voor adviserende professionals, projectleiders, programmamanagers en directeuren met weinig strategische ondersteuning. Zij willen hun kennis en ideeën slimmer, compacter en met meer focus en overtuigingskracht communiceren. Ik werk vooral binnen complexe organisaties, programma's en projecten met veel actoren, waarbij de nadruk ligt op idee-ontwikkeling, richting, besluitvorming en verantwoording. paul_van_der_heijdeIk kan snel ketens analyseren en hun structuur verhelderen. Mijn inzet is altijd gericht op concrete resultaten: strategische verhalen, besluiten, ketenanalyses, evaluaties. Ik voel me uitgedaagd door slimme mensen die via inspirerende samenwerkingen resultaten willen halen. Ik heb bewust een hoge agendasouplesse en ben 24/7 voor mijn klanten beschikbaar.

Het draait in mijn aanpak altijd om de versterking van bewuste communicatie: verhalen maken met focus en energie die een effect teweeg brengen binnen organisaties, projecten of programma's. Van brein naar beweging: ontwerpen, maken en laten werken van de dialoog. Dat is mijn vak. Ik ontwikkel zowel met teams als met individuele projectleiders, adviseurs en managers. Mijn klanten zijn altijd mede-ontwikkelaars. Er is al te veel standaard.

Leest u verder wat ik te bieden heb en bezoek gerust mijn YouTube-kanaal,

Paul van der Heijde

Dialoogkwaliteit

Van kennis en idee naar actie en resultaat

Managers en professionals besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het opstellen van visies en strategieën, het ontwikkelen van scenario’s en plannen en het formuleren van analyses en adviezen. Denkwerk dat zij communiceren met afdelingshoofden, directies, besturen, stuurgroepen, college-, raads- en statenleden en klanten. Meestal via schriftelijke teksten en mondelinge presentaties en verhalen. Uiteindelijk doel van deze communicatieproducten is om richting te geven aan keuzes, besluiten en acties.

Om de weg van idee via besluitvorming naar actie en resultaat helder en strakker te krijgen, hebben veel organisaties en programma’s in de loop van de tijd processen ingericht, richtlijnen opgesteld en formats bedacht om professionals en management te ondersteunen bij hun communicatie. Het effect ervan is gering, de ergernis bij professionals vaak groot.

Het kan slimmer!

Het geluid dat de communicatie van kennis, ideeën en plannen slimmer kan, klinkt steeds sterker binnen veel organisaties, projecten en programma’s. Beleids- en adviesteksten zijn te lang, te technisch en missen vaak richting, presentaties geven te weinig energie en draaien te veel om kennis en te weinig om actie. Waar is de focus, de resultaatgerichtheid? Hoe kunnen organisaties verbeteren op een manier die motiveert en wortelt? Mijn antwoord is: werken aan de professionele dialoog.

Wat maakt een dialoog tot een professionele dialoog?

Een dialoog is niets anders dan een verzameling communicatiemomenten gericht op een concreet eindresultaat. Een moment in een dialoog heeft ook een concreet doel: bijv. beeldvorming, oordeelsvorming of besluitvorming. De dialogen van management en professionals richting collega’s, directies, bestuur en klanten wordt professioneel wanneer de maker van een tekst of verhaal bij ieder moment weer de vragen stelt: wie moet welk resultaat halen op grond van mijn schriftelijke of mondelinge tekst en hoe bepaalt dat de focus van mijn presentatie, mijn schriftelijk advies, mijn plan van aanpak, mijn sales-verhaal?

Dat betekent dat beleidsmakers en -adviseurs, projectleiders, programmacoördinatoren en accountmanagers altijd focusverantwoordelijkheid moeten nemen om hun kennis, ideeën, analyses en adviezen de slagkracht te geven die afdelingshoofden, directies, stuurgroepen, besturen en klanten wensen. Een professionele dialoog scherpt het denken van anderen, is altijd actiegericht, brengt beweging in een organisatie, programma of klantrelatie en leidt tot concrete resultaten.

Focus: geestelijk handwerk

Focus maken en laten werken in teksten en presentaties is geen truc. Het is een vak: het is geestelijk handwerk en vraagt om een consequente en methodische aanpak. Ik leer professionals, teams en afdelingen hoe ze een impuls kunnen geven aan deze vakbekwaamheid. Ook adviseer ik organisaties en programma’s hoe zij de optimale organisatievoorwaarden kunnen creëren, zodat kennis- en ideegedreven medewerkers en managers door hun focus een meer actie- en resultaatgerichte bijdrage aan de organisatie leveren.

Kwaliteit zichtbaar maken

Medewerkers en managers willen helder hebben: wat vinden we met elkaar goed en wat vinden we niet goed? Ik noem dat kwaliteit zichtbaar maken. Op procesniveau: hoe maken we onze communicatieregels helder, wat is ons wenselijke communicatiegedrag als het gaat om schriftelijke communicatie en mondelinge verhalen? Op productniveau: welke eisen stellen we aan teksten, presentaties en verhalen en hoe kunnen we goede voorbeelden laten inspireren in het dagelijks werk? Op talentniveau: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers en managers de inzichten en vaardigheden in huis hebben om de communicatiekwaliteit te leveren die we van ze verwachten? Mijn ontwikkel-, trainings- en coachingsinzet is een combinatie van deze procesverheldering, voorbeeldinspiratie en talentontwikkeling.

Doordachte en inspirerende aanpak

Ontwikkelsessies, groepstrainingen en individuele of teamcoaching vormen het hart van mijn aanpak en komen tot stand in nauwe samenwerking met mijn opdrachtgevers: bijv. gemeentes, provincies, ministeries, waterschappen, ZBO’s, toezichthouders en inspecties, banken en verzekeraars, ingenieurs- en adviesbureaus, zorginstellingen, koepelorganisaties, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Ik heb de ambitie om organisaties, projecten en programma’s uit te dagen het talent van professionals en managers te prikkelen en vorm te geven. En wel zo dat hun communicatietalent blijvend uit de verf komt via concrete communicatieresultaten: scherpe teksten (bijv. management-, directie en bestuursadviezen), glasheldere presentaties en aansprekende verhalen (bijv. visies, meerjarenplannen). Allemaal het resultaat van focus en allemaal gericht op actie en resultaat.

Trajecten

De onderstaande trajecten heb ik met mijn klanten ontwikkeld:

Recente opdrachtgevers

Sioo (Veranderkunde en Organisatie-ontwikkeling), Rijksprojectacademie, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Programma Sociale Infrastructuur gemeente Schiedam, Provincie Overijssel, Gemeente Apeldoorn, Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, ACM (Autoriteit Consumenten & Markt), Rijksgebouwendienst, Delta Lloyd, Hogeschool van Amsterdam, Kas Bank, Lombard Odier Darier Hentsch, GGZ- Rivierduinen, Unie van Waterschappen, Oost NV, ProRail, ErasmusMC, CBR, Ministerie van I&M, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Haarlemmermeer, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Programma 3D Rotterdam.

Denk- en tekstcoaching

Geeft uw idee-ontwikkeling scherpte, energie en slagkracht

Teams en professionals halen meer resultaat

Vitale organisaties drijven op ideeën, ideeën die richting geven, keuzes mogelijk maken en leiden tot actie en resultaten. Ideeën vormen en laten werken is een vak apart en vraagt meer dan alleen kennis en ervaring van professionals. Vaak zie ik dat een denkteam in een aantal sessies probeert om de opvattingen en inzichten van de teamleden op een lijn te krijgen om zo bij te dragen aan de doelstelling van hun organisatie. De eindproducten die een denkteam moet opleveren kunnen heel divers zijn: een programmavisie, een corporate story, een beleidsvoorstel, een bestuursbesluit, een plan van aanpak of een evaluatie.

Focus en energie

Punt is dat denkteams vaak worstelen om hun ideeën uiteindelijk de scherpte en de actiegerichtheid te geven die past bij hun inzet, kennis van zaken en de behoefte van de organisatie. De toegevoegde waarde van het denkteam blijft dan onder de maat, wat ook nog eens demotiverend werkt voor de leden. Steeds meer organisaties vragen mij om met teams focus te maken, de denkenergie binnen teams op een hoger niveau te brengen, te houden en te sturen naar een concreet resultaat.

Gemeenschappelijke taal

Een gemeenschappelijke taal is de doorslaggevende factor om ideeën te laten groeien en denkteams inspirerend en succesvol te laten zijn. Ik leid denksessies en jaag de ideeën en de creativiteit van de professionals aan. Ik bewaak ook steeds het einddoel van het denk- en tekstproject: bijvoorbeeld een visieverhaal, een beleidsadvies of een position paper. Kortom: van idee naar actie, van brein naar beweging. Naast denkteams ondersteun ik ook individuele bestuurders, managers en professionals bij het maken van focus en het vormgeven van hun ideeën en plannen tot aansprekende schriftelijke en mondelinge verhalen.

De dialoog managen in projecten en programma’s

Teksten en verhalen een context geven is een kernbegrip binnen de professionele dialoog. Wanneer een project of programma in staat is om bewust management te voeren op de dialogen zal het project of programma succesvoller zijn en aantrekkelijker voor gemotiveerde professionals worden. Is het project of programma onderdeel van een groter netwerk dan is het management van dialogen van nog groter belang. Wat staat organisaties te doen willen zij de dialogen meer laten bijdragen aan de slagkracht (bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel) van een project of programma?

Richten, inrichten, verrichten en… de dialoog

Projecten en programma’s werken vaak volgens de drieslag:

Ik voeg daar het begrip professionele dialoog aan toe. Met de woorden professionele dialoog bedoel ik het communicatie-ontwerp van een project of programma. Dit ontwerp moet antwoord geven op de volgende drie basisvragen:

Kansen zien en benutten

Juist bij projecten en programma’s zie ik dat de professionele dialoog vaak te weinig aandacht krijgt. Terwijl het juist de motor van sturing, flexibiliteit en succesvolle besluitvorming is. Voorwaarde is wel dat project- en programmaverantwoordelijken de communicatiekansen zien op basis van een scherpe analyse van de rol van verschillende partijen in het project- of programmanetwerk. Deze analyse stelt ze in staat om stevig de regie nemen over de project- en programmadialoog en snel te schakelen tussen verschillende contexten (strategische, tactische en operationele). Ik ben sparringpartner voor project- en programmaleiders en hun teams om de dialoog te ontwerpen, te bouwen en te laten werken.

Schrijfregie in projecten

Focus in schrijfprojecten. Werken aan een transparante onderzoeks- en besluitvormingsdialoog

Bij veel organisaties draait jaarlijks een groot aantal projecten. Een projectdoel wordt geformuleerd, een projectteam gaat aan de slag en de resultaten worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage en ter besluitvorming voorgelegd aan het management, directie of het bestuur.

Twee keer kwaliteit

Bij het starten van een project is het van groot belang om aandacht te besteden aan twee vormen van schrijfkwaliteit: (1) die van het proces van schrijven en (2) die van het op te leveren product (rapportage, advies). Een kwaliteitsbenadering aan de voorkant - focus op focus - maakt een gerichte schrijfregie mogelijk. Het gevolg is een project met energie dat leidt tot een kernachtige rapportage, een helder onderbouwd besluit of een integraal advies waaraan de teamleden maximaal hebben bijgedragen.

Schrijfregie: ontwerpen, maken en laten werken

Het traject Focus in schrijfprojecten stelt projectteams in staat om met mij hun schrijfregie te ontwerpen, te maken en laten werken. Dat houdt o.a. in:

Concrete projectopdracht

In het traject Focus in schrijfprojecten werken we met een concrete projectopdracht. Het is een real-time-aanpak waarbij geldt: leren door te presteren. Na het traject weten projectleiders en projectteams hoe ze binnen de onderzoeks- en besluitvormingsdialoog heldere teksten kunnen ontwerpen, maken en laten werken. Kortom: schrijfregie in de praktijk met een concreet resultaat.

De kracht van verhalen in projecten

Uitgangspunten

Verhalen zijn een drijvende kracht binnen projecten wanneer ze het resultaat zijn van bewust communicatiemanagement van projectleiders. Bewust communicatiemanagement in projecten ontstaat wanneer projectleiders denken en handelen in termen van communicatieresultaten op specifieke momenten binnen de projectdialoog. Dit denken en handelen is een onderdeel van hun meesterschap. Het draait om het ontwerpen, maken en laten werken van de projectdialoog.

Het ambacht centraal. Geestelijk handwerk.

Juist omdat projecten nooit hetzelfde zijn, werken standaardverhalen niet. Dat betekent dat projectleiders altijd een specifiek verhaal moeten maken met het oog op een specifiek projecteffect bij een specifieke ontvanger. Mijn aanpak leert projectleiders hoe ze het juiste verhaal kunnen maken bij het juiste moment. Wij spreken ook wel van geestelijk handwerk. Dit handwerk is de essentie van mijn aanpak.

Werken aan eigen werk

Werken met eigen cases geeft het hoogste leereffect. Daarom vraag ik deelnemers vooraf om een schriftelijke beschrijving van een contactmoment binnen hun projectdialoog. Deelnemers ervaren de weerbarstigheid van de materie, maar zien door mijn stapsgewijze maakaanpak ook de mogelijkheden voor oplossingen en resultaten.

Leren van elkaar

Het programma is zeer (inter)actief. Deelnemers presenteren regelmatig een onderdeel van een verhaal en geven elkaar feedback. Tijdens de workshop is veel ruimte voor reflectie op datgene wat deelnemers laten zien.

Mogelijke inhoud van een programma

Coaching

Uiteraard kan ik projectleiders, projectmedewerkers of projectteams ook begeleiden om een specifiek verhaal te maken.

Het programmabedrijf: richting en samenhang

Werken aan programma’s met focus. Een 4-stappenaanpak.

Steeds meer organisaties kiezen voor programmatisch werken zodat opgaves integraal aangepakt kunnen worden. Tussen voornemen en uitvoeren zit een fase waarin alle betrokkenen op zoek zijn naar richting en samenhang in het programma. Alle betrokkenen bij een programma hebben dan behoefte aan een programmabedrijf, waarin iedereen weet wat er verwacht wordt en begrijpt hoe ieders bijdrage in het grote geheel past. Investeren in deze fase is cruciaal voor het slagen van het programma. Helderheid aan de voorkant zorgt voor een gedeeld focus en voorkomt in latere fasen steeds weer terugkerende discussies over doel en resultaten.

In 4 stappen naar een slim en inspirerend programmabedrijf

Ik heb een 4-stappenaanpak ontwikkeld waarin ik met mijn opdrachtgevers werk aan een programmabedrijf. Een bedrijf dat doelgericht, slagvaardig en wendbaar is en waarin professionals slim en gemotiveerd samenwerken.

Een programmabedrijf dat focus nastreeft, start met een bedrijfsplan. Een plan dat 4 thema’s bevat die de pilaren zijn van een succesvol programmabedrijf: visie, gedrag, regie en verantwoording. Het bedrijfsplan is het eerste resultaat van mijn inzet en van mijn samenwerking met opdrachtgevers.

De 4 stappen

Programmavisie: een helder kader voor keuzes en verantwoording

Vaak ontbreekt bij programma’s een werkelijk doordachte programmavisie die betekenis geeft aan alle projecten en activiteiten die het programma omvat. Een programmavisie maakt de doelen expliciet die een programma nastreeft, biedt besliskracht en keuzevastheid binnen een programma en stelt programmamedewerkers in staat om bestaande en nieuwe keuzes te toetsen en daarover intern en extern verantwoording af te leggen. Een programmavisie biedt een programmamanager de mogelijkheid om snel te schakelen wanneer de omstandigheden dat vragen, zonder richting te verliezen.

Een programma maken is een vak

Om een programmavisie te laten werken binnen een tijdelijke gemeenschap van mensen, moet een bedrijfsplan worden ontwikkeld om mensen te binden aan de beoogde doelen en resultaten. Het maken van een visie en het doordenken van de programmavisie voor de inrichting en de werking van een programma is een vak. Ik beheers dat vak en ben in staat om de denkkracht en creativiteit van betrokken partijen bij een programma los te krijgen en te maken tot een inspirerend bedrijfsplan, gebaseerd op een aansprekende visie.

In dat plan werk ik samen met mijn klanten de programmavisie uit tot gerichte samenwerkingsvormen. Het bedrijfsplan biedt daardoor een gemeenschappelijk handelingskader voor alle betrokkenen binnen het programma. Het beantwoordt bijvoorbeeld de vragen: volgens welke spelregels gaan we met elkaar aan de slag: hoe expliciteren we onze doelen; bij wie liggen welke verantwoordelijkheden; welke criteria hanteren we voor sturing en verantwoording binnen het programma?

Mijn werkwijze

Samen met de opdrachtgever ontwikkel ik een programmavisie. Ik schrijf geen rapporten, maar werk samen aan een gedragen product. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsplan. Dit is voor de medewerkers en alle andere partijen en nieuwe medewerkers die zich in de loop van het programma aansluiten het gezamenlijk referentiekader. Na de ontwikkeling van programmavisie, -kader en -plan gaat iedereen aan het werk. Ik bied als 5e stap de mogelijkheid om vervolgens groepsgewijs of individueel het programmatisch werken te borgen door als sparringpartner voor management of medewerkers mee te werken aan concrete resultaten.

Eerste analyse is mijn investering

Heeft u programmaplannen of -ambities? Legt u die gerust bij mij op tafel voor een eerste analyse. De analyse en een gesprek over de resultaten zie ik als een investering in een relatie met u en uw organisatie of programma.

Beleidsdenken als professionele dialoog

Werken aan integrale adviezen voor management, directie en bestuur

Meer met minder

De laatste jaren zien we een toenemende behoefte bij de overheid en het bedrijfsleven om denk- en adviesprocessen binnen de organisatie slimmer te laten verlopen. Bij de uitvoeringsonderdelen wordt steeds meer gewerkt volgens de principes van Lean. Bij meer ‘open’ processen zoals beleidsontwikkeling- en advisering is een dergelijke aanpak veel lastiger. Denkprocessen laten zich moeilijk in structuren en procedures vatten. Toch ben ik ervan overtuigd dat denk- en adviesprocessen slimmer kunnen, waardoor ook adviseurs kunnen voldoen aan de eis meer met minder. Het kernwoord van die slimmere aanpak is: FOCUS… maken en laten werken.

Integraliteit door focus

Adviseurs zijn niet alleen verantwoordelijk voor een inhoudelijke bijdrage, zij moeten er ook voor zorgen dat hun adviezen een integraal product zijn, zodat beslissers breed kunnen afwegen en zorgvuldig kunnen beslissen. Integraliteit ontstaat niet vanzelf, maar moet gemaakt worden. Dat begint bij focus. En voor focus geldt hetzelfde als voor integraliteit: het moet gemaakt worden. Vanuit dit gegeven wordt het duidelijk dat een adviseur in eerste instantie focusmaker is.

Beschikt een adviseur of een adviesteam over focus — wat een geconcentreerd maakproces vraagt — dan kan in het licht van die focus aan integraliteit worden gewerkt. Wie moet op welk moment in de professionele dialoog bijdragen om een kernachtig en integraal advies te kunnen maken wordt dan de vraag. Wanneer een adviseur of een adviesteam deze vraag heeft beantwoord, kunnen zij gericht aan een integraal advies werken.

Focus is een moment in de dialoog

Kijken we vanuit de professionele dialoog naar het beleids- en adviesproces dan is het moment dat een beslisser in actie moet komen — het moment — het focuspunt voor een adviseur. Anders gezegd: adviserende professionals moeten in staat zijn om hun professionele kennis en analyses te verbinden met de verantwoordelijkheden die leden van het management, directie en bestuur hebben binnen een besluitvormings- en verantwoordingsproces. Het maken van deze verbinding en het verwoorden ervan in een kernachtige tekst, vormt de basis van mijn ontwikkel- en coachingsaanpak.

De vraag is dus niet meer wat er vanuit de ambtelijke organisatie allemaal over een onderwerp gezegd kan worden — de informatie- en volledigheidsinvalshoek van die bestaande adviezen vaak kenmerken —, de vraag is: wat heeft een bewindspersoon (of een andere beslisser) nodig om op een specifiek moment in de politiek-bestuurlijke dialoog tot een resultaat te komen over een specifieke kwestie? Komt het maken van een dialoogmoment centraal te staan in het maakproces van een advies, dan kunnen adviseurs ook heel precies bepalen wat het doel van het advies is binnen die dialoog: beeldvormend, oordeelsvormend of besluitvormend.

Wat ik te bieden heb: focusateliers, focus op focus

Bij een groot aantal opdrachtgevers werk ik in zogenaamde focusateliers. Focusateliers zijn korte en intensieve sessies van 2,5—3 uur waarin ik met een adviesteam werk aan het focus van een concrete adviesopdracht. Na één of twee ateliers hebben adviseurs scherp voor ogen wat ze een beslisser willen voorleggen op welk moment in de dialoog. We gebruiken een atelier ook vaak om vanuit een eerder gemaakt focus de dialoogstrategie te ontwerpen, zodat adviseurs optimaal kunnen sturen op integraliteit. Bij complexe adviesprocessen organiseren we meerdere opeenvolgende ateliers waarin we werken aan doorslaggevende momenten in een besluitvormingsdialoog.

Energie en richting

In de praktijk blijkt dat adviseurs tijdens focusateliers zeer geïnspireerd raken om samen aan een advies te werken vanuit een gedeelde richting. Ze geven adviseurs energie en maken ze bewust van het belang om een goede dialoog te ontwerpen en te laten werken. Adviseurs ontdekken hoe ze integraliteit kunnen maken en hoe ze die in de adviespraktijk laten ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties met focusateliers een aanpak in huis halen om adviesprocessen slimmer vorm te geven, uitmondend in kernachtige adviezen voor management, directie en bestuur met een hoge kwaliteit (meer met minder).

Individuele denk-, tekst- en presentatiecoaching voor professionals

Leren en presteren

Naast mijn workshops en coaching van teams, begeleid ik zeer regelmatig individuele medewerkers die via een intensief coachingstraject betere teksten of presentaties willen maken. Het uitgangspunt van mijn aanpak is daarbij: leren en presteren. Vaak gaat het om zeer gewaardeerde specialisten waarin de organisatie graag investeert. Een aantal zaken dat vaak terugkeert in deze coaching:

Eigen werk centraal

Door het eigen werk als uitgangspunt te nemen, geven we inhoud aan leren en presteren. Mijn inzet is erop gericht dat degene die ik coach een aantal concrete prestaties levert en tegelijkertijd leert. De prestaties kunnen divers zijn: een tekst of een presentatie. Door mijn aanpak realiseer ik dat mijn coaching tijdelijk een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het dagelijkse werk van degene die ik coach en geen traject ernaast.

Het betekent dat wij aan een aantal concrete teksten/ presentaties werken die representatief zijn voor de rol van degene die ik coach binnen de organisatie. Ik zie het daarbij als mijn opdracht om de gecoachte steeds het perspectief van een tekst/ presentatie duidelijk te maken: aan welk resultaat moet de tekst of de presentatie bijdragen, voor wie en op welk moment?

Tijdens de coachingssessies werken wij niet alleen aan concrete communicatie-producten, maar benoem ik steeds methodiek en werkwijze. Daardoor ontstaat er tijdens de sessies een hoog leereffect en kan degene die ik coach zichzelf in de toekomst sturen op deze punten. Dat gaat sterk bijdragen aan zijn of haar persoonlijke effectiviteit.

Intensieve aanpak

In mijn coachingsaanpak staan concrete resultaten op basis van eigen opdrachten van degene die ik begeleid, centraal. Ik streef naar de volledige aansluiting bij het lopende werk. Dat verklaart ook de intensiteit van het traject. Mijn coaching is geheel gericht op het opleveren van resultaten: een combinatie van denk- en maakwerk. Dat is een andere dynamiek dan coaching waarbij inzicht en proces centraal staan. De kern van het traject bestaat uit de sessies met degenen die ik coach. Focusontwikkeling en vasthouden aan focus staan daarin centraal.

Basistraject

Een basis-coachingstraject kent voorbereidingstijd, lezen en beoordelen van stukken, etc. en werksessies van ongeveer 2 uur. Het aantal van 2 uur is gebaseerd op mijn ervaring dat in die tijd een werkelijke stap in het denk- en schrijfproces kan worden gezet. Bovendien raakt hetgeen de gecoachte leert ook werkelijk verankerd in zijn of haar toekomstige werkprocessen. Door mijn intensieve aanpak realiseren we dat degene die ik begeleid het vertrouwen terugwint in zijn of haar communicatievaardigheden en deze ook blijvend op een hoger niveau weet te houden.

Nauwe afstemming met opdrachtgever

Mijn coaching begint met een gesprek met de opdrachtgever en degene die ik coach. In het gesprek bepalen wij welke concrete resultaten degene die ik coach moet opleveren en bepalen wij de benodigde coachingsinzet. Tussentijdse terugkoppeling is ook onderdeel van mijn aanpak. Mijn inzet eindigt altijd met een slotgesprek met de opdrachtgever en de medewerker.

Recente opdrachten

Ontwerper van de dialoog rond de besluitvorming over de probleemanalyse dijkverzwaring Den Oever. Samen met de projectleider en projectteamleden maker van een groot aantal deelbesluiten op basis van technische rapporten van ingenieursbureaus. Maker van het definitieve besluit rond de probleemanalyse voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, samen met projectleider en technisch manager. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Evaluatie van het project ‘Resident: herontwikkeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ (gedeelde huisvesting met het ministerie van Sociale Zaken). Ontwerper van de evaluatiestrategie, samen met de projectleider. Voorzitter van de evaluatiecommissie. Mede-auteur van het evaluatieverslag. Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf.

Betrokken bij de Gate Reviews van Rijkswaterstaat. Begeleider van de voorzitters van de review-teams bij het schrijven van rapportages als verhalen met focus op de oordeelsargumentatie. Opdrachtgever: bureau Gate Reviews RWS.

Mede-maker van het ‘Transitieplan ondersteunende diensten Hogeschool van Amsterdam’ (HvA). Sparringpartner voor het team dat het plan schreef en ook gesprekspartner voor de transitiedirecteur over de communicatiestrategie rond het plan. Opdrachtgever: transitiedirecteur HvA.

Teamcoach van een projectteam van de Autoriteit Consument & Markt dat onderzoek deed naar marktwerking op de telecommarkt. Scherp focus op de scope van het onderzoek en op de redeneringen in het uiteindelijke directieadvies. Opdrachtgever: Autoriteit Consument & Markt.

Ontwerper van de dialoog rond het voorkeursalternatief dijkversterking Markermeerdijken (Amsterdam-Hoorn). Sparringpartner voor de projectleider en opsteller, samen met de projectleider en het projectteam, van het definitieve advies voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maker van diverse adviezen over specifieke deelopgaves. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Adviseur concurrentiegerichte dialoog voor de aanbesteding van het nieuwe gerechtsgebouw Breda. Tevens betrokken bij de daadwerkelijke dialooggesprekken, om focus aan te brengen. Ontwerper van de evaluatiestrategie omtrent aanbesteding gerechtsgebouw Breda. Voorzitter van de evaluatiecommissie. Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf.

Ontwerper van de concurrentiegerichte dialoog voor de aanbesteding van het Rijkskantoor nieuwe stijl ‘De Knoop’ in Utrecht. Adviseur van het aanbestedingsteam. Ontwerper, samen met een mediator/ oud-rechter, van de gespreksstrategie voor de gesprekken met marktpartijen. Deelnemer aan deze gesprekken. Begeleider van het projectteam bij de beoordeling van de dialoogproducten. Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf.

Ontwikkelaar, docent en coach Rijksprojectacademie (Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksgebouwendienst) op het gebied van project- en programmacommunicatie, persoonlijk begeleider van deelnemers bij het schrijven van hun studieopdracht.

Bedenker en uitvoerder van focussessies voor programmamanagers en afdelingshoofden over een grote verscheidenheid aan onderwerpen: Werk, Duurzaamheid, WMO, Grondwaterbeheer, Spoortoezicht, de Gezonde en Slimme Stad, Havenbeleid, Regionale Economische Structuurversterking etc.

Coach van een groot aantal projectleiders bij het vormgeven en laten werken van hun projectdialoog.

Contact

Persoonlijk contact vormt voor mij het hart van de professionele dialoog. Wilt u met mij praten over de mogelijkheden om de professionele dialoog in uw organisatie, programma of project vorm te geven, mailt of belt u mij:

info@profdialoog.nl — 06 5577 1518


Menu